Hlavná stránka
Cisársky a kráľovský žrebčín Kopčany PDF Tlačiť E-mail

Cisársky a kráľovský žrebčín Kopčany

Po prvýkrát sa žrebčín v Kopčanoch spomína v rokoch 1660 - 1680, kedy bol Adamom Csoborom v Kopčanoch vybudovaný rozsiahly bohatý žrebčín (nachádzali sa tu arabské, španielské a iné kone), ale nepodarilo sa dokázať, že spomínaný žrebčín je totožný s jestvujúcim žrebčínom - Štítom, založeným Štefanom Lotrinským. O existencií žrebčínu svedčí aj záznam zo 17. 7. 1712, kedy majiteľ Marek Czobor preberá majetky svojej matky, vdovy, rodenej Erdődy. V zmluve sa syn zaväzuje zaistiť matke ročne 12 000 zlatých, dať k dispozícii 12 koní a iné náležitosti).

Kráľovský žrebčín v Kopčanoch bol založený roku 1736 Františkom Štefanom vojvodom Lotrinským (ako tretí žrebčín založený Karlom VI). Ten už v roku 1736 premiestnil do žrebčínu v Kopčanoch chovné kone dovezené zo Saaralbe. Roku 1765 Mária Terézia povýšila Kopčiansky žrebčín na dvorný - cisársky a kráľovský žrebčín. V roku 1798 boli do Kopčianskeho žrebčína presunuté kone z Tešína. Stádo tvorili väčšinou vraníci a beluše z kladrubského chovu. Plocha pozemkov užívaných žrebčínom (cca 400 koní) mala cca 400ha, väčšinou to boli lúky pri rieke Morave (pasienky ako Veľká a Malá Niva, Segeti, Olšová Niva a iné od Adamova až po Hodonín).

Kopčiansky žrebčín patril k žrebčincom menšieho typu (10 žrebcov, necelých 100 kobýl, a asi 200 mladých koní a kobyliek). V roku 1826 bol chov plnokrvníkov v Kopčanoch zrušený. V roku 1828 boli všetky kone zo žrebčína prevezené do Kladrúb nad Labem.

V 20. storočí bol objekt žrebčínu využívaný na rôzne účely. V roku 1935 tu bol založený roľnícky družstevný liehovar. V objekte sa spracovávala cukrová repa a zemiaky na (po vojne liehovar zanikol), sídlil tu holičsky semenársky štátny majetok.

Zdroj: http://ckzkopcany.eu

alt


Viac tu: http://www.zrebcinkopcany.eu/
 
Regionálna rozvojová agentúra Skalica
en sk
RRA Skalica  je záujmovým združením právnických osôb. Založená bola v roku 2005, svoju aktívnu činnosť rozvíja od roku 2006. Zakladateľmi agentúry boli Trnavský samosprávny kraj, Obec Radimov, Záhorácky spolok a HT Trading s.r.o.. Dnešnými členmi agentúry sú Trnavský samosprávny kraj, Záhorácky spolok a HT Trading s.r.o.

Naša agentúra pôsobí na Záhorí. Je súčasťou Integrovanej siete regionálnych informačných centier Trnavského samosprávneho kraja a zároveň patrí do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pod gesciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Našimi najväčšími finančnými donormi sú Trnavský samosprávny kraj a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.

Naša agentúra je významným partnerom pre budovanie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni, je centrom pre poskytovanie informácií o regionálnom rozvoji a formách podpory EÚ a aktívne sa zapája do strategického plánovania a projektovania. Spolupracujeme aj s partnermi z Českej republiky a Rakúska a vieme sprostredkovať partnerstvá pre cezhraničnú spoluprácu.
ciara


tlacitko_registracia
AKTUALITY


Veterný mlyn

Holíčsky zámok

Roadshow 2015 Úradu vlády SR úspešná aj v Banskej Bystrici a Prešove tento týždeň končí v Žiline

V regiónoch sa uskutočnili informačné dni o podpore z eurofondov na rozšírenie kapacít škôlok

V 1. kole projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 1453 poukážok

Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch

Registrácia zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam

Festival detských talentov

RRA Skalica hľadá regionálne redinečnosti nášho regiónu

Výrazné rozšírenie autobusových spojov v našom regióne

Grantová výzva "Ryby môžu lietať"

Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur

Podpora malého a stredného podnikania

Podpora malých a rodinných farmárov

Fond na podporu umenia začína svoju činnosť

Na podporu cyklistickej dopravy využije Slovensko 50 miliónov eur z eurofondov

Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach

Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6500 Eur

Semináre pre žiadateľov OP Cezhraničná spolupráca SR/ČR

Dotácia na spracovanie UPD 2015

Zelené Oázy 2015

Domáce a rodovo podmienené násilie - EEA Grant

Týždeň vedy a techniky na SEVŠ Skalica

Fond GSK pre seniorov

Regionálny produkt ZÁHORIE - výzva

IUVENTA - výzvy na roky 2014-2020

Program ERASMUS+ - výzva

Prevencia kriminality - výzva 2015

Výzva Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva-nominácie

Dotácie z environmentálenho fondu pre rok 2015

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Vyšegrádsky fond - Malé Granty

Propagácia na trhoch tretích krajín

Dotácie MK SR 2015

Eurofondy-čerpanie

Národný projekt Komunitné centrá

Výzva na projekty výskumu a vývoja

Nadácia VUB-zamestnanecké projekty

Úhrada DPH obciam

Podpora pre zariadenia cestovného ruchu

Akcia Rakúsko-Slovensko

Program HORIZONT 2020

Podpora rozvoja športu na rok 2014

Školy pre budúcnosť- Nadácia Orange

Podpora pre lesníkov, včelárov, záhradkárov, poľovníkov

Sankcie MH SR voči Rusku

Tesco Slovakia - Tesco pre farmárov

Európa pre občanov - výzva

Veľtrhy a výstavy II.polrok 2014- výzva

Bilaterálny fond pre rok 2014

Podnikateľský nápad roka

Výzva pre euroregionálne združenia

Úspora energie v priemysle a službách - výzva

Predstavenie nových  výziev pre program Domáce a rodovo podmienené násilie

Dotácie na prevenciu kriminality

Iniciatíva na zlepšenie pokrytia vysokorýchlostným internetom

Výzva OP ŽP na ochranu ovzdušia

Environmentálny fond dotácie rok 2015

Výzva ROP 1.1

Výzva MH SR

Prvý festival nenudy

Kniha Záhoria 2013

Výzva Environmentálneho fondu - Činnosť L1

Brodčanský jarmok-pozvánka

Grant Tu sa nám páči tu chceme žiť

Rozhľadňa nad Unínom bude novou atrakciou Záhoria

STAVEBNÉ PAMIATKY 20. STOROČIA NA ZÁHORÍ: Štátna hospodyňská škola v Skalici

GRANTY Z PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ

Výzva z Výnosu MF SR

Podpora a opatrovateľskej služby - výzva

Výzva: Ochrana práv a ľudských slobôd

Grant pre MVO z EEAG

Publicita pre podnikateľské subjekty cestovného ruchu v regióne Horné Záhorie

Rozhľadňa LIPKY nad Unínom už má svoje základy

Výzva z Fondu mikroprojektov

Malé projekty na ochranu vôd

Grant EHP a Nórska pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou

Výzva z Programu obnovy vidieka "Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov"


Erasmus + má zelenú

Zelené OÁZY

Granty z Višegrádskeho fondu

Aktuálna výzva z MK SR


Podpora žien v neziskových organizáciách

Aktuálna výzva na prevenciu kriminality

Skalická vinárska cesta - cezhraničné podujatie jej otvorenia

Aktuálna výzva z OP Cezhraničná spolupráca SR/ČR


PROGRAM OBNOVY DEDINY 2014- aktuálna výzva

Región horného Záhoria bude mať ďalšiu atrakciu v oblasti cestovného ruchu

Spoločne s nadačným titulom SPPoločne

Výzva pre mikro, malých a stredných podnikateľov

Výzva na na obnovu pamiatok alebo podporu kultúrnych podujatí

Aktuálna výzva z národných zdrojov - Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR


Posledná výzva z OP Cezhraničná spolupráca SR/ČR

Výzva PRV 3.2A, 3.2B, PODPORA ČINNOSTI V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Objavujeme naše kultúrne dedičstvo - výukový program zameraný na regionálne dejiny Záhoria 18. storočia spojené s pôsobením F.Š:Lotrinského

Sladká ňezdela na Záhorí - tlačová správa

Sladká ňedzela na Záhorí - pozvánka

Aktuálne výzvy programov ADAM

Nadácia SPP podporila projekt RRA Skalica

Vydavateľ RRA Skalica opäť úšpešný v ankete Kniha Záhoria 2011

Medzinárodná dejepisná bádateľská súťaž

Westernový deň v Koválovci

"Poupratujme si región"

Výzva Úradu vlády. Termín uzávierky prijímania žiadostí 18. 05. 2012.

Výzva: 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Výzva: 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Záhoráci hlasovali o najlepšiu knihu svojho regiónu

Informácia o čerpaní finančných prostriedkov programového obdobia 2007-2013, stav k 31. 12. 2011

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Do zlepšenia služieb v CR pôjde 36 miliónov EUR

Slovensko je treťou krajinou od konca...

46 obcí dostane dotáciu na územné plánovanie v hodnote 377 418,82 EUR

Obce majú možnosť získať dotácie na ÚPD
Archív aktualít nájdete TU.                                                         Archív zverejnených výziev nájdete TU.

 
logo_isrra erb_trnava
Naši donori:
alt
Naši donori: